چهارشنبه, 09 آذر, 1401
WEDNESDAY, November 30, 2022
شنبه 21 آبان
مسابقات پرش با اسب مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا
مسابقات پرش با اسب هیات استان تهران ۱۹آبان ماه


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved