جمعه, 10 آذر, 1402
FRIDAY, December 1, 2023
معرفی مدیران و مسئولین
محمد رضا ملاشریفی
معاون مجموعه های سوارکاری کشور
مسوول حراست
شاهین دادگو
سرپرست مجموعه های سوارکاری
رییس مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسعود عبدالی
سرپرست مجموعه سوارکاری شهدا
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved