پنج شنبه, 28 تیر, 1403
THURSDAY, July 18, 2024
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
سه شنبه 30 آبان - بهره برداری از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/09/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/09/01 الی 1402/09/07
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 08 آبان - بهره برداری از مجموعه سوارکاری مشهد
تاریخ ثبت: دو شنبه 08 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از مجموعه سوارکاری مشهد
محل اجرا: استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/08/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/08/10 الی 1402/08/15
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 08 آبان - سرمایه‏گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری نوروزآباد به روشBOLT
تاریخ ثبت: دو شنبه 08 آبان 1402
موضوع: سرمایه‏گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری نوروزآباد به روشBOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/09/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/08/10 الی 1402/08/17
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 25 مهر - سرمایه‏گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری نوروزآباد
تاریخ ثبت: سه شنبه 25 مهر 1402
موضوع: سرمایه‏گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری نوروزآباد
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/08/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/07/26 الی 1402/08/03
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 22 فروردین - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 22 فروردین 1402
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/02/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/01/22 الی 1402/01/27
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 03 بهمن - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری های تهران
تاریخ ثبت: دو شنبه 03 بهمن 1401
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری های تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/11/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/11/03 الی 1401/11/08
اطلاعات بیشتر
شنبه 19 شهریور - بهره برداری از بخشهایی از مجموعه سوارکاری شهداء
تاریخ ثبت: شنبه 19 شهریور 1401
موضوع: بهره برداری از بخشهایی از مجموعه سوارکاری شهداء
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/19 الی 1401/06/30
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - بهره برداری از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - بهره برداری از بخشهایی از مجموعه سوارکاری شهداء
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از بخشهایی از مجموعه سوارکاری شهداء
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/06/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/06/02
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 24 خرداد - بهره برداری از بخشهایی از مجموعه سوارکاری شهداء
تاریخ ثبت: سه شنبه 24 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از بخشهایی از مجموعه سوارکاری شهداء
محل اجرا: استان نهران- شهرستان نهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/04/13
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/23 الی 1401/03/31
اطلاعات بیشتر
شنبه 21 خرداد - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
تاریخ ثبت: شنبه 21 خرداد 1401
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/04/13
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/23 الی 1401/03/31
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 10 خرداد - فروش دستگاه فریز اسپرم اسب به همراه متعلقات در مجموعه سوارکاری شهدا
تاریخ ثبت: سه شنبه 10 خرداد 1401
موضوع: فروش دستگاه فریز اسپرم اسب به همراه متعلقات در مجموعه سوارکاری شهدا
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/07 الی 1401/03/16
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 10 خرداد - بهره برداری از بخشی از مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 10 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از بخشی از مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/07 الی 1401/03/16
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 31 فروردین - بهره برداری از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
تاریخ ثبت: چهار شنبه 31 فروردین 1401
موضوع: بهره برداری از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/29 الی 1401/02/05
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 28 فروردین - فروش دستگاه فریز اسپرم اسب به همراه متعلقات آن در باشگاه چوگان سوارکاری شهداء تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 28 فروردین 1401
موضوع: فروش دستگاه فریز اسپرم اسب به همراه متعلقات آن در باشگاه چوگان سوارکاری شهداء تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/27 الی 1401/02/04
اطلاعات بیشتر
تجدید
شنبه 06 شهریور - فروش ضایعات واقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء تهران
تاریخ ثبت: شنبه 06 شهریور 1400
موضوع: فروش ضایعات واقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/06/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/06/06 الی 1400/06/16
اطلاعات بیشتر
تجدید
شنبه 06 شهریور - سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری صفائیه یزد به روش BOLT
تاریخ ثبت: شنبه 06 شهریور 1400
موضوع: سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری صفائیه یزد به روش BOLT
محل اجرا: استان یزد- شهرستان یزد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/06/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/06/06 الی 1400/06/16
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 04 مرداد - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد به روش BOLT
تاریخ ثبت: دو شنبه 04 مرداد 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد به روش BOLT
محل اجرا: استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/05/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/28 الی 1400/05/04
اطلاعات بیشتر
تجدید
شنبه 19 تیر - بهره برداری از مجموعه سواکاری گنبد کاووس واقع در شهرستان گنبد کاووس استان گلستان بدون تبلیغات (تجدید)
تاریخ ثبت: شنبه 19 تیر 1400
موضوع: بهره برداری از مجموعه سواکاری گنبد کاووس واقع در شهرستان گنبد کاووس استان گلستان بدون تبلیغات (تجدید)
محل اجرا: استان گلستان- شهرستان گنبدکاووس
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/05/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/20 الی 1400/04/27
اطلاعات بیشتر
تجدید
یک شنبه 06 تیر - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری صفائیه یزد به روش BOLT
تاریخ ثبت: یک شنبه 06 تیر 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری صفائیه یزد به روش BOLT
محل اجرا: استان یزد- شهرستان یزد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/05 الی 1400/04/14
اطلاعات بیشتر
تجدید
یک شنبه 06 تیر - فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات واقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 06 تیر 1400
موضوع: فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات واقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/05 الی 1400/04/14
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 24 خرداد - سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد به روش BOLT
تاریخ ثبت: دو شنبه 24 خرداد 1400
موضوع: سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد به روش BOLT
محل اجرا: استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/03/22 الی 1400/04/06
اطلاعات بیشتر
تجدید
دو شنبه 17 خرداد - بهره برداری از مجموعه سواکاری گنبد کاووس واقع در شهرستان گنبد کاووس استان گلستان بدون تبلیغات
تاریخ ثبت: دو شنبه 17 خرداد 1400
موضوع: بهره برداری از مجموعه سواکاری گنبد کاووس واقع در شهرستان گنبد کاووس استان گلستان بدون تبلیغات
محل اجرا: استان گلستان- شهرستان گنبدکاووس
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/03/17 الی 1400/03/26
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 09 خرداد - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری صفائیه یزد به روش BOLT
تاریخ ثبت: یک شنبه 09 خرداد 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری صفائیه یزد به روش BOLT
محل اجرا: استان یزد- شهرستان یزد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/03/08 الی 1400/03/15
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 21 اردیبهشت - بهره برداری از مجموعه سواکاری گنبد کاووس واقع در شهرستان گنبد کاووس استان گلستان بدون تبلیغات
تاریخ ثبت: سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
موضوع: بهره برداری از مجموعه سواکاری گنبد کاووس واقع در شهرستان گنبد کاووس استان گلستان بدون تبلیغات
محل اجرا: استان گلستان- شهرستان گنبدکاووس
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/18 الی 1400/02/25
اطلاعات بیشتر
تجدید
یک شنبه 05 اردیبهشت - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 05 اردیبهشت 1400
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/06 الی 1400/02/15
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 30 فروردین - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری خوراسگان اصفهان به روش BOLT
تاریخ ثبت: دو شنبه 30 فروردین 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری خوراسگان اصفهان به روش BOLT
محل اجرا: استان اصفهان- شهرستان اصفهان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/01/31 الی 1400/02/07
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 17 اسفند - فروش دستگاه فریز اسپرم اسب به همراه متعلقات آن در باشگاه چوگان سوارکاری شهداء تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 اسفند 1399
موضوع: فروش دستگاه فریز اسپرم اسب به همراه متعلقات آن در باشگاه چوگان سوارکاری شهداء تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/16 الی 1400/01/05
اطلاعات بیشتر
تجدید
یک شنبه 17 اسفند - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 اسفند 1399
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/19 الی 1400/01/05
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 17 اسفند - سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری خوراسگان اصفهان به روش BOLT
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 اسفند 1399
موضوع: سرمایه گذاری ، طراحی ، بازسازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری خوراسگان اصفهان به روش BOLT
محل اجرا: استان اصفهان- شهرستان اصفهان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/16 الی 1400/01/05
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 17 اسفند - بهره برداری از مجموعه سوارکاری فتحی محمدی گله دار شهرستان خرم آباد استان لرستان
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 اسفند 1399
موضوع: بهره برداری از مجموعه سوارکاری فتحی محمدی گله دار شهرستان خرم آباد استان لرستان
محل اجرا: استان لرستان- شهرستان خرم آباد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/19 الی 1400/01/05
اطلاعات بیشتر
شنبه 25 بهمن - بهره برداری از مجموعه سوارکاری فتحی محمدی گله دار شهرستان خرم آباد استان لرستان
تاریخ ثبت: شنبه 25 بهمن 1399
موضوع: بهره برداری از مجموعه سوارکاری فتحی محمدی گله دار شهرستان خرم آباد استان لرستان
محل اجرا: استان خرم آباد- شهرستان لرستان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/11/25 الی 1399/12/02
اطلاعات بیشتر
شنبه 25 بهمن - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
تاریخ ثبت: شنبه 25 بهمن 1399
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/11/25 الی 1399/12/02
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 03 تیر - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری خوراسگان اصفهان به روش BOLT
تاریخ ثبت: سه شنبه 03 تیر 1399
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری خوراسگان اصفهان به روش BOLT
محل اجرا: استان اصفهان- شهرستان اصفهان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/04/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/04/10 الی 1399/04/17
اطلاعات بیشتر
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved