جمعه, 10 تیر, 1401
FRIDAY, July 1, 2022
معرفی مدیران و مسئولین
محمد رضا ملاشریفی
معاون مجموعه های سوارکاری کشور
مهدی تاجداری
مسئول روابط عمومی
امید علی کرمی
مسوول حراست
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved