سه شنبه, 25 تیر, 1398
TUESDAY, July 16, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 18 خرداد - بهره برداري از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد بانضمام ساير متعلقات آن
تاریخ ثبت: شنبه 18 خرداد 1398
موضوع: بهره برداري از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد بانضمام ساير متعلقات آن
محل اجرا: استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/04/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/03/25 الی 1398/04/01
اطلاعات بیشتر
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved