دو شنبه 08 مهر بازدید معاون پشتیبانی شرکت توسعه از مجموعه سوارکاری نوروزآباد  
   
  به همراه مدیران اموراداری و مالی شرکت توسعه صورت گرفت؛

فتح الهی معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه مدیران امور اداری و مالی شرکت توسعه از مجموعه سوارکاری نوروزآباد بازدید و جلسه ای را در دفتر نیکوخصال مدیریت مجموعه های سوارکاری برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، ظهر امروز دوشنبه ۸ مهرماه، فتح الهی معاون پشتیبانی شرکت توسعه به همراه عبدالی مدیر امور اداری و تدارکات و انصاری ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت توسعه ضمن بازدید از مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد جلسه ای در خصوص موارد اداری و قراردادی پرسنل مجموعه های سوارکاری کشور با نیکوخصال برگزار نمودند.

در این جلسه ملاشریفی معاون و کریمی مسئول روابط عمومی مجموعه های سوارکاری نیز حضور داشتند.