شنبه, 10 خرداد, 1399
SATURDAY, May 30, 2020
دو شنبه 08 مهر
بازدید معاون پشتیبانی شرکت توسعه از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
بازدید معاون پشتیبانی شرکت توسعه از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
به همراه مدیران اموراداری و مالی شرکت توسعه صورت گرفت؛

فتح الهی معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه مدیران امور اداری و مالی شرکت توسعه از مجموعه سوارکاری نوروزآباد بازدید و جلسه ای را در دفتر نیکوخصال مدیریت مجموعه های سوارکاری برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، ظهر امروز دوشنبه ۸ مهرماه، فتح الهی معاون پشتیبانی شرکت توسعه به همراه عبدالی مدیر امور اداری و تدارکات و انصاری ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت توسعه ضمن بازدید از مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد جلسه ای در خصوص موارد اداری و قراردادی پرسنل مجموعه های سوارکاری کشور با نیکوخصال برگزار نمودند.

در این جلسه ملاشریفی معاون و کریمی مسئول روابط عمومی مجموعه های سوارکاری نیز حضور داشتند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved