دوشنبه, 29 دی, 1399
MONDAY, January 18, 2021
یک شنبه 21 دی
بازسازی زمین فوتبال مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
بازسازی زمین فوتبال مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
زمین چمن مصنوعی مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد به زودی بهره برداری می شود

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری کشور، زمین فوتبال مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد که به دلیل فرسوده بودن غیر قابل استفاده شده بود، پس از تسطیح زمین و اقداماتی از قبیل پاکسازی و جمع آوری نخاله ، عملیات نصب چمن مصنوعی صورت پذیرفت و به زودی قابل استفاده است .


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved